ANBI kerkrentmeesters

ANBI gegevens 1) Hervormde gemeente Brakel2) RSIN/fiscaalnummer: 813612809. (groepsbeschikking Protestantse Kerk Nederland)3) Contactgegevens.
Postadres:
Hervormde Gemeente Brakel
Postbus 31
5306 ZG BrakelOf:
scriba@hervormdbrakel.nl

4) Bestuurssamenstelling:

Zie pagina Kerkenraad
5) Beleidsplannen
Hervormde Gemeente Brakel:
Zie pagina documentencentrumBeleidsplan Protestantse Kerk Nederland:
Zie website van de PKN

 

6) Beloningsbeleid.
Hiervoor verwijzen we naar de regeling Arbeidsvoorwaarden van de PKN

7) Doelstelling van de Hervormde Gemeente Brakel:
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en Gods liefde in woorden en daden, binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

8) Activiteitenoverzicht:
Zie hiervoor de artikelen op deze website elders.

9)  Samenvatting begroting 2016

baten
 
baten onroerende zaken  €            27.840
rentebaten en dividenden  €              2.000
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     –
bijdragen levend geld  €           159.100
door te zenden collecten  €                     –
subsidies en bijdragen  €              4.867
totaal baten  €           193.807
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €            36.330
lasten overige eigendommen en inventarissen  €              5.795
afschrijvingen  €              2.500
pastoraat  €           119.912
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              6.100
verplichtingen/bijdragen andere organen  €            10.900
salarissen  €              9.130
kosten beheer en administratie  €              8.280
rentelasten/bankkosten  €              1.000
totaal lasten  €           199.947
Saldo baten – lasten  €              6.140-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €              2.000-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –
streekgemeenten  €                     –
aandeel in lasten federatie  €                     –
overige lasten en baten  €                     –
totaal  €              2.000-

verkort_overzicht_jaarrekening_2015