De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, 12 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen.
Voor het pastoraat wordt de kerkenraad bijgestaan door 2 pastoraal werkers.