Predikant & pastoraal medewerkers:
Sinds februari 2009 is Ds. Belder predikant van onze gemeente.
In het pastoraat wordt hij bijgestaan door dhr. Pol als pastoraal werker.

Bezoek in zorg- & verpleeginstellingen:
Predikant, pastoraal medewerker en ambstdragers gaan regelmatig op bezoek bij (oud-)
inwoners van Brakel, die in de diverse zorg- & verpleeginstellingen verblijven.

Seniorenpastoraat:
De kerkenraad streeft er naar om de ouderen in de gemeente regelmatig te bezoeken.
Mensen van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht. Deze bezoeken
worden verzorgd door de predikant, de pastoraal medewerker of de wijkouderling.

Catechisatie:
“Je moet met elkaar blijven praten” – hoe vaak hoor je dat niet? En dan wordt vooral bedoeld: het gesprek met je kinderen aangaan. Want onze jongeren groeien op in een verwarrende wereld, waarin zij door zoveel dingen worden geprikkeld dat zij heel gemakkelijk de weg kwijt raken. Met hen in gesprek gaan is daarom ook een opdracht die wij ons als gemeente aanrekenen. Dat willen wij dit seizoen ook weer op de catechese doen.
Ook dit jaar willen wij een ouderavond beleggen. Op 6 oktober nodigen wij alle ouders graag weer uit: wij willen iets vertellen over de opzet, onderwerpen van het nieuwe seizoen. Maar misschien zijn er ook heel concrete, praktische vragen – wij gaan graag het gesprek aan!
De catecheseavonden vinden net als vorige jaren plaats op de dinsdagavond. Wij beginnen om 19.00 en het duurt tot ongeveer 20.00 uur. De jongeren vanaf 16 jaar zijn om 19.30 uur welkom.

Belijdeniscatechisatie:
Lid zijn van de kerk ben je bijna automatisch. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar wanneer je door je ouders bent gedoopt, ben je dooplid van de gemeente. Maar ook wanneer je niet bent gedoopt, maar je ouders zijn dooplid, werd je in de Hervormde kerk als lid gezien, ‘geboortelid’ noemen wij dat. Daar zit de gedachte achter dat de kerk mensen niet zomaar wil loslaten. Dat is een mooie gedachte. Maar er zit ook een andere kant aan. De kerk ziet graag dat mensen ook zelf volop deel uit maken van de gemeente. Dat je er bent, dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen, dat je ook zelf een keus maakt om lid van de kerk te zijn; dat je een geloofskeuze maakt. Dat doe je wanneer je belijdenis aflegt. Nu doen mensen dat niet zomaar, want ja … ‘Ben ik daar wel klaar voor?’ ‘Ben ik niet te jong of te oud?’ ‘Ben ik wel goed genoeg’ – allemaal vragen die u, die jij misschien wel herkent. De belijdeniscatechese is uitgerekend de plaats om over die vragen in gesprek te gaan in het licht van wat God in Zijn Woord ons wil zeggen. De avonden vinden plaats op dinsdagavond 20.30 – 22.00 uur.

PPT-Team (Psycho Pastorale Toerusting):
Het PPT-team bestaat uit vrijwilligers die een cursus hebben gevolgd waarin ze veel hebben
mogen leren over wie God is, wie wij zijn, en hoe Hij ons nabij wil zijn in situaties van
vreugde maar ook van verdriet. Thema’s als: karakter, geloof, het lijden, psychische
ziektebeelden, relaties enz. zijn behandeld. Wilt u ondersteuning in een moeilijk situatie?
U kunt dit aangeven bij uw wijkouderling,  dhr. Pol of bij ds. Belder.

De Regenboog:
Woonvorm “De Regenboog” heeft een bijzonder plekje in onze gemeente. Vanuit deze
woonvorm voor mensen met een beperking wordt meegeleefd met de Hervormde
Gemeente. Vrijwilligers zorgen, samen met de groepsleiding, dat bewoners de
erediensten en ook andere activiteiten van de gemeente kunnen bezoeken. Een ouderling
bezoekt maandelijks de woonvorm en denkt samen met de bewoners na over een Bijbels
onderwerp.

Bezoek aan nieuwe inwoners:
Namens onze gemeente worden alle nieuwe inwoners die tot de Protestante Kerk in
Nederland behoren welkom geheten. Er wordt een kleine attentie en een
gemeentekrant aangeboden. Ook wordt men uitgenodigd in onze gemeente en bij
de daaraan verbonden activiteiten.

Gemeenteavonden:
Vorig jaar spraken wij het voornemen uit om ouders (meer) bij het toerustingswerk te betrekken. De druk die op het gezinsleven staat vraagt onze aandacht, tegelijk staat het aan deelname van kringen nogal eens in de weg. Vorig seizoen hebben wij een gemeenteavond gehouden over geloofsopvoeding.
Die avond werd heel goed bezocht. Uit de resultaten van de gehouden enquête kwam o.a. naar voren dat er echt behoefte aan dit soort avonden is; om dingen met elkaar te delen, om toegerust te worden etc. De kerkenraad heeft dan ook besloten om tweemaal per jaar zo’n avond te organiseren. De eerstvolgende staat al snel op de agenda dinsdagavond 13 oktober, waarin Marianne Tucker (docent CHE en ervaren spreekster) een inleiding zal verzorgen over ‘Puberteit en geloofsopvoeding’.