Maandelijks archief: december 2020

Corona update

Corona update 18 december 2020

Broeders en zusters,

In deze periode is er weer veel te doen om corona. De regering heeft een nieuwe lockdown afgekondigd. In ons eigen dorp zijn er veel besmettingen, en in de verpleeghuizen in de regio is de situatie nijpend. Wij hebben ons daarom als kerkenraad ook weer beraden over wat dit voor ons als gemeente moet betekenen. De veiligheid van u als gemeenteleden en solidariteit met de andere geledingen in de maatschappij, in het bijzonder met het medisch en verplegend personeel, zijn hierbij belangrijke overwegingen geweest. Hieronder een overzicht van de maatregelen waartoe we besloten hebben.

Kerkdiensten

Met pijn in ons hart hebben we opnieuw moeten besluiten om met ingang van 20 december de kerkdiensten tot nader order alleen nog online uit te zenden en geen bezoekers meer toe te laten. De diensten zullen vanuit de kerk uitgezonden worden en zijn zowel via de beeldverbinding als via audio te volgen. De diensten zullen geleid worden door onze eigen predikant, Ds. Belder, en door de ingeroosterde gastpredikanten. De zanggroep zal de liederen blijven verzorgen. Wilt u  graag een keer meedoen in de zanggroep? Neem even contact op met Reina Boer en Jenine van Tuijl via een mailtje naar zangers@hervormdbrakel.nl. De begeleiding zal verzorgd worden door onze vaste organisten, en onze, inmiddels zeer ervaren, technici tekenen voor de uitzendingen. Op kerstmorgen hopen ook enkele solisten op te treden. De data en de tijdstippen vindt u in de kerkbode.

Het op 1e kerstdag ’s middags ingeplande kinderkerstfeest zal helaas evenmin doorgang kunnen vinden. De uitzending van de kerstzangavond gaat wel door.

Gemeentewerk-activiteiten

Nog meer dan voorheen is het advies om de gemeentewerk-activiteiten zo veel mogelijk stil te leggen. In lijn daarmee wordt nu ook de jongerencatechese stopgezet.

Pastoraat

Ook in het pastoraat moeten we helaas vervelende maatregelen nemen, om te voorkomen dat we elkaar langs die weg besmetten. Het reguliere huisbezoek door de ouderlingen is al eerder stilgelegd. Bezoek door onze predikant of pastoraal medewerker zal alleen nog plaatsvinden na telefonische afspraak, en alleen met uw uitdrukkelijke goedvinden. Zo veel mogelijk zullen pastorale gesprekken telefonisch gevoerd worden. Maar heeft u dringend behoefte aan een gesprek en is de telefoon te afstandelijk of vanwege ziekte onmogelijk? Neem dan even contact op met de dominee of met uw wijkouderling.

Verdere berichtgeving

Pas in de eerste week van januari komt er weer een kerkbode uit. De verdere berichtgeving zal tot die tijd via de website en via de afkondigingen gaan.

Tenslotte

We hebben deze week onder grote tijdsdruk onze besluiten moeten nemen. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de communicatie naar u toe. In zijn toespraak van 14 december liet premier Rutte de kerken nog buiten beschouwing. Op dat moment wilden we nog niet direct besluiten om de  kerkdiensten online te gaan doen. Op die maandagavond moest echter ook de kopij voor de kerkbode gereed zijn. Daarom is in de kerkbode van afgelopen week nog gewoon een reserveringsschema vermeld. Maar gaande de week werd duidelijk, dat we ons als kerk niet zouden kunnen onttrekken aan de afgekondigde lockdown. De PKN en ook het CIO, het contactorgaan van kerken en overheid, adviseerden in de loop van de week om uitsluitend nog online kerkdiensten te verzorgen. Dit kon niet meer in de kerkbode meegenomen worden, en daarom wordt de overschakeling op online diensten u nu via dit bericht op onze website bekend gemaakt. Excuses voor de mogelijke onduidelijkheid die dit veroorzaakt heeft.

Over hoe lang we in deze situatie zullen blijven, valt helaas nog niets te zeggen. Het is een bittere pil, dat dit juist voor kerst plaatsvindt, één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Maar aan de andere kant: Tweeduizend jaar geleden was het ook voor het volk Israël een donkere tijd. Ze leefden onder het juk van de Romeinse bezetting, en van de beloften uit het Oude Testament over een eeuwig durend koningschap van Davids nakomelingen leek niets meer te terecht te komen. En precies op dat moment werd Jezus geboren, die het licht voor heel de wereld zou worden. Laten wij daarom vertrouwen op Zijn belofte van genade en van de komst van Gods Koninkrijk. Dan kan er met kerst vreugde in ons hart zijn, zelfs al moeten we het kerstfeest in eenzaamheid vieren. En dan kunnen we ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien, wetend dat God ons niet los zal laten.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.