Zendingscommissie:

Zendingscommissie
De zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente Brakel is een commissie van bijstand, die in opdracht van de kerkenraad werkzaamheden verricht op het terrein van Zending en Evangelisatie. Voorts dient de commissie de kerkenraad van advies, gevraagd of ongevraagd, met betrekking tot de aan de commissie opgedragen taak en de problemen die zich hierbij voordoen.

Waar houdt de zendingscommissie zich dan zoal mee bezig. Het onderhouden van contacten met de G.Z.B., de I.Z.B., de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël en met de afdeling Werelddiaconaat van de Generale Diaconale Raad. Het onderhouden van contacten met zendingswerkers, evangelisten en anderen, die vanuit onze gemeente of vanuit onze classis zijn uitgezonden. De bezinning op de problematiek van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Doel van deze bezinning is advisering van en overleg met de kerkenraad, om te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeente bij genoemde zaken. Het informeren van de gemeente over apostolaat en werelddiaconaat door middel van (onder meer) het beleggen van gemeenteavonden, berichten in de kerkbode en verspreiding van lectuur. Het werven van gelden (samen met de kerkenraad) ten behoeve van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Het verrichten van evangelisatiewerk binnen de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente. Voorts alles, wat tot vervulling van de apostolaire en wereld-diaconale roeping van de gemeente kan bijdragen, zulks ter beoordeling van de kerkenraad.

Banknummer Zendingscommissie: NL78RABO 0310 3556 80
tnv. Hervormde Gemeente Brakel.

*****************************************************************************

ZENDINGSWEEK

Daar de Zendingsweek dit jaar, vanwege corona, niet is doorgegaan, is de Zendingscommissie op zoek gegaan naar een alternatieve actie.
AUTOPUZZELTOCHT:
Dat is geresulteerd in een autopuzzeltocht die op 2e Pinksterdag is gehouden. In samenwerking met de TFC is een aantrekkelijk parcours uitgezet.  De deelname was overweldigend en de opbrengst niet minder. Meer dan 400 deelnemers (ruim 130 auto’s) hebben zich, al puzzelend, door het Rivierengebied gekronkeld. De puzzeltocht was geschikt voor jong en oud en iedereen heeft genoten van de mooie omgeving en de leuke vragen en opdrachten. De actie heeft het fantastische bedrag van € 2.870,71 opgebracht welke geheel bestemd is voor de vertaling van het Woord onder de Kisun-bevolking. Iedereen die meegeholpen heeft om dit prachtige bedrag te realiseren, hartelijk dank.
STAMPPOTTEN EN QUIZ-AVOND:
Met het oog op de ontwikkelingen rond covid is de stamppotten en quiz-avond komen te vervallen. Het risico dat het geen doorgang kan vinden is te groot mede met het oog op de voorbereidingen van zo’n avond. In plaats daarvan is een actie rond Sinterklaas bedacht. Het plan is een bestellijst tussen de kerkbode te verspreiden voor zoete dingen en hartige dingen. Hoe, wat en wanneer dat hoort u op een later tijdstip. Houdt daarom de website en de Kerkbode in de gaten. Het is allemaal t.b.v. het werk van Corina in Bergland.
Extra collecte voor Corina 21-11-2021
Omdat de Zendingsweek van begin dit jaar niet door kon gaan zijn ook de collecten tijdens de Kerkdienst niet gehouden, zoals we gewend waren aan het einde van de Zendingsweek. De Zendingscommissie wil alsnog een collecte houden en wel op zondag 21 november 2021. Dan zal er in beide diensten een extra collecte zijn t.b.v. Corina.
De Zendingscommissie

*****************************************************************************

Deelgenoten
Sinds begin van 2018 onderhoudt de zendingscommissie, via Deelgenoten, contact met Gerard en Janneke de With en hun kinderen in het Duitse Schwerin. Zij hebben zich daar zich inmiddels behoorlijk gesetteld en hebben er reeds allerlei activiteiten opgezet.

Ontmoeting met de familie de Wit.
Voor de familie de Wit stond een verlofperiode in februari van dit jaar op het programma. Maar door de lockdown kon dit geen doorgang vinden. De Zendingscommissie had Gerard en Janneke al uitgenodigd om bij ons in de Gemeente het een en ander te komen vertellen over hun werk in het Duitse Schwerin. Uiteindelijk is dit toch gelukt. We hebben doormiddel van een Zoom-verbinding contact kunnen leggen en tijdens de dienst van zondagmorgen 28 maart hebben ze hun verhaal gedaan. Gerard en Janneke kunnen boeiend vertellen over het wel en wee in de wijk Lankow, waar ze nog niet al te lang geleden naar toe zijn verhuisd. Het werk dat ze daar doen is vaak moeilijk en ze worden van alle kanten soms tegengewerkt. Maar ze wisten van te voren dat het een weg met een lange adem zou worden, zo legt Gerard uit. Het is een kwestie om het vertrouwen van de mensen te winnen in de wijk en langzaam maar zeker gaat dat lukken. Ze stellen zich liefdevol op in de wijk. De laatste woorden die ds. Belder uitsprak in zijn preek in deze dienst waren: “Houd moed en heb lief”. Gerard vindt ook dat dat de sleutel is, om iemand lief te hebben en dat ook uit te stralen naar de ander. Ze hebben ook met enkele mensen contact waarmee ze echt dieper kunnen gaan in hun geloof en dat maakt het de moeite waard.
Janneke vertelt verder dat ze het heel fijn vinden dat ze gesteund worden van uit onze gemeente, en ook de contacten die er zijn vinden ze heel belangrijk.
De kinderen van onze gemeente hebben kleurplaten en tekeningen gemaakt voor de kinderen van Gerard en Janneke. Die worden in een enveloppe gedaan en opgestuurd naar Schwerin. Deze kun je ook bekijken door op de link hieronder te klikken.

TEKENINGEN EN KLEURPLATEN