Zendingscommissie:

Zendingscommissie
De zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente Brakel is een commissie van bijstand, die in opdracht van de kerkenraad werkzaamheden verricht op het terrein van Zending en Evangelisatie. Voorts dient de commissie de kerkenraad van advies, gevraagd of ongevraagd, met betrekking tot de aan de commissie opgedragen taak en de problemen die zich hierbij voordoen.

Waar houdt de zendingscommissie zich dan zoal mee bezig. Het onderhouden van contacten met de G.Z.B., de I.Z.B., de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël en met de afdeling Werelddiaconaat van de Generale Diaconale Raad. Het onderhouden van contacten met zendingswerkers, evangelisten en anderen, die vanuit onze gemeente of vanuit onze classis zijn uitgezonden. De bezinning op de problematiek van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Doel van deze bezinning is advisering van en overleg met de kerkenraad, om te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeente bij genoemde zaken. Het informeren van de gemeente over apostolaat en werelddiaconaat door middel van (onder meer) het beleggen van gemeenteavonden, berichten in de kerkbode en verspreiding van lectuur. Het werven van gelden (samen met de kerkenraad) ten behoeve van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Het verrichten van evangelisatiewerk binnen de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente. Voorts alles, wat tot vervulling van de apostolaire en wereld-diaconale roeping van de gemeente kan bijdragen, zulks ter beoordeling van de kerkenraad.

Banknummer Zendingscommissie: NL78RABO 0310 3556 80
tnv. Hervormde Gemeente Brakel.

Zendingsweek 2021
De Zendingsweek zoals we die gewend zijn in februari, zal in 2021 verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Tot nog toe is alleen bekend dat  we in ieder geval een actiedag willen houden maar dan in de buitenlucht. We willen deze dag houden op zaterdag 5 juni 2021. De invulling van de rest van de Zendingsweek is nog niet bekend daar veel dingen nog erg onzeker zijn. Wel is het doel bekend voor 2021. We willen ons dan weer inzetten voor een project van Corina in Bergland. Ons advies is: hou de Kerkbode en de website in de gaten!!! 

Deelgenoten
Sinds begin van 2018 onderhoudt de zendingscommissie, via Deelgenoten, contact met Gerard en Janneke de With en hun kinderen in het Duitse Schwerin. Zij hebben zich daar zich inmiddels behoorlijk gesetteld en hebben er reeds allerlei activiteiten opgezet.

Ontmoeting met de familie de Wit.
Voor de familie de Wit stond een verlofperiode in februari van dit jaar op het programma. Maar door de lockdown kon dit geen doorgang vinden. De Zendingscommissie had Gerard en Janneke al uitgenodigd om bij ons in de Gemeente het een en ander te komen vertellen over hun werk in het Duitse Schwerin. Uiteindelijk is dit toch gelukt. We hebben doormiddel van een Zoom-verbinding contact kunnen leggen en tijdens de dienst van zondagmorgen 28 maart hebben ze hun verhaal gedaan. Gerard en Janneke kunnen boeiend vertellen over het wel en wee in de wijk Lankow, waar ze nog niet al te lang geleden naar toe zijn verhuisd. Het werk dat ze daar doen is vaak moeilijk en ze worden van alle kanten soms tegengewerkt. Maar ze wisten van te voren dat het een weg met een lange adem zou worden, zo legt Gerard uit. Het is een kwestie om het vertrouwen van de mensen te winnen in de wijk en langzaam maar zeker gaat dat lukken. Ze stellen zich liefdevol op in de wijk. De laatste woorden die ds. Belder uitsprak in zijn preek in deze dienst waren: “Houd moed en heb lief”. Gerard vindt ook dat dat de sleutel is, om iemand lief te hebben en dat ook uit te stralen naar de ander. Ze hebben ook met enkele mensen contact waarmee ze echt dieper kunnen gaan in hun geloof en dat maakt het de moeite waard.
Janneke vertelt verder dat ze het heel fijn vinden dat ze gesteund worden van uit onze gemeente, en ook de contacten die er zijn vinden ze heel belangrijk.
De kinderen van onze gemeente hebben kleurplaten en tekeningen gemaakt voor de kinderen van Gerard en Janneke. Die worden in een enveloppe gedaan en opgestuurd naar Schwerin. Deze kun je ook bekijken door op de link hieronder te klikken.

TEKENINGEN EN KLEURPLATEN

Dabar op de camping in Aalst
Ook afgelopen zomer zijn enkele honderden jongeren aan de slag geweest als lid van een Dabar-team. Zij verzorgden het recreatie- en evangelisatiewerk op campings door heel Nederland. Ook op camping De Rietschoof in Aalst, waarbij wij als buur-gemeente zijn betrokken, mochten teams actief zijn. Er werden tal van activiteiten georganiseerd door de teams. Zowel de teams als de commissie kijkt met dankbaarheid terug op deze bijzonderen periode, want er werd ons de mogelijkheid gegeven om het evangelie door te geven in Woord en Daad. Er werden door de teams goede contacten gelegd met de campinggasten en op deze manier mocht het Evangelie worden door gegeven. 

Dabar Aalst – Op camping De Rietschoof