Zendingscommissie:

Zendingscommissie
De zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente Brakel is een commissie van bijstand, die in opdracht van de kerkenraad werkzaamheden verricht op het terrein van Zending en Evangelisatie. Voorts dient de commissie de kerkenraad van advies, gevraagd of ongevraagd, met betrekking tot de aan de commissie opgedragen taak en de problemen die zich hierbij voordoen.

Waar houdt de zendingscommissie zich dan zoal mee bezig. Het onderhouden van contacten met de G.Z.B., de I.Z.B., de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël en met de afdeling Werelddiaconaat van de Generale Diaconale Raad. Het onderhouden van contacten met zendingswerkers, evangelisten en anderen, die vanuit onze gemeente of vanuit onze classis zijn uitgezonden. De bezinning op de problematiek van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Doel van deze bezinning is advisering van en overleg met de kerkenraad, om te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeente bij genoemde zaken. Het informeren van de gemeente over apostolaat en werelddiaconaat door middel van (onder meer) het beleggen van gemeenteavonden, berichten in de kerkbode en verspreiding van lectuur. Het werven van gelden (samen met de kerkenraad) ten behoeve van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Het verrichten van evangelisatiewerk binnen de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente. Voorts alles, wat tot vervulling van de apostolaire en wereld-diaconale roeping van de gemeente kan bijdragen, zulks ter beoordeling van de kerkenraad.

Banknummer Zendingscommissie: NL78RABO 0310 3556 80
tnv. Hervormde Gemeente Brakel.

Zendingsweek 2021
De Zendingsweek zoals we die gewend zijn in februari, zal in 2021 verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Tot nog toe is alleen bekend dat  we in ieder geval een actiedag willen houden maar dan in de buitenlucht. We willen deze dag houden op zaterdag 5 juni 2021. De invulling van de rest van de Zendingsweek is nog niet bekend daar veel dingen nog erg onzeker zijn. Wel is het doel bekend voor 2021. We willen ons dan weer inzetten voor een project van Corina in Bergland. Ons advies is: hou de Kerkbode en de website in de gaten!!! 

Deelgenoten
Sinds begin van 2018 onderhoudt de zendingscommissie, via Deelgenoten, contact met Gerard en Janneke de With en hun kinderen in het Duitse Schwerin. Zij hebben zich daar zich inmiddels behoorlijk gesetteld en hebben er reeds allerlei activiteiten opgezet.

Ontmoeting met Gerard en Janneke de Wit
In februari van het nieuwe jaar komen Gerard en Janneke weer een paar weken met verlof naar Nederland. De Zendingscommissie wil ze dan uitnodigen om ook een avond naar Brakel te komen. Welke avond dit gaat worden is nog niet bekend. Als er een datum bekend is zullen we dit vermelden in de Kerkbode en de Website. 

!!!VANWEGE DE LOCKDOWN GAAT BOVENGENOEMDE ACTIVITEIT NIET DOOR. NAAR EEN ALTERNATIEF WORDT NOG GEZOCHT!!! 

Author : Focus

Dabar op de camping in Aalst
Ook afgelopen zomer zijn enkele honderden jongeren aan de slag geweest als lid van een Dabar-team. Zij verzorgden het recreatie- en evangelisatiewerk op campings door heel Nederland. Ook op camping De Rietschoof in Aalst, waarbij wij als buur-gemeente zijn betrokken, mochten teams actief zijn. Er werden tal van activiteiten georganiseerd door de teams. Zowel de teams als de commissie kijkt met dankbaarheid terug op deze bijzonderen periode, want er werd ons de mogelijkheid gegeven om het evangelie door te geven in Woord en Daad. Er werden door de teams goede contacten gelegd met de campinggasten en op deze manier mocht het Evangelie worden door gegeven. 

Dabar Aalst – Op camping De Rietschoof