Zendingscommissie:

Zendingscommissie
De zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente Brakel is een commissie van bijstand, die in opdracht van de kerkenraad werkzaamheden verricht op het terrein van Zending en Evangelisatie. Voorts dient de commissie de kerkenraad van advies, gevraagd of ongevraagd, met betrekking tot de aan de commissie opgedragen taak en de problemen die zich hierbij voordoen.

Waar houdt de zendingscommissie zich dan zoal mee bezig. Het onderhouden van contacten met de G.Z.B., de I.Z.B., de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël en met de afdeling Werelddiaconaat van de Generale Diaconale Raad. Het onderhouden van contacten met zendingswerkers, evangelisten en anderen, die vanuit onze gemeente of vanuit onze classis zijn uitgezonden. De bezinning op de problematiek van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Doel van deze bezinning is advisering van en overleg met de kerkenraad, om te komen tot een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeente bij genoemde zaken. Het informeren van de gemeente over apostolaat en werelddiaconaat door middel van (onder meer) het beleggen van gemeenteavonden, berichten in de kerkbode en verspreiding van lectuur. Het werven van gelden (samen met de kerkenraad) ten behoeve van zending, evangelisatie, Kerk en Israël en werelddiaconaat. Het verrichten van evangelisatiewerk binnen de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente. Voorts alles, wat tot vervulling van de apostolaire en wereld-diaconale roeping van de gemeente kan bijdragen, zulks ter beoordeling van de kerkenraad.

Banknummer Zendingscommissie: NL78RABO 0310 3556 80
tnv. Hervormde Gemeente Brakel.

CONTACT VIA MAILADRES: zendingscommissie@hervormdbrakel.nl

*****************************************************************************