Categorie archief: Geen categorie

Corona update

Corona update 18 december 2020

Broeders en zusters,

In deze periode is er weer veel te doen om corona. De regering heeft een nieuwe lockdown afgekondigd. In ons eigen dorp zijn er veel besmettingen, en in de verpleeghuizen in de regio is de situatie nijpend. Wij hebben ons daarom als kerkenraad ook weer beraden over wat dit voor ons als gemeente moet betekenen. De veiligheid van u als gemeenteleden en solidariteit met de andere geledingen in de maatschappij, in het bijzonder met het medisch en verplegend personeel, zijn hierbij belangrijke overwegingen geweest. Hieronder een overzicht van de maatregelen waartoe we besloten hebben.

Kerkdiensten

Met pijn in ons hart hebben we opnieuw moeten besluiten om met ingang van 20 december de kerkdiensten tot nader order alleen nog online uit te zenden en geen bezoekers meer toe te laten. De diensten zullen vanuit de kerk uitgezonden worden en zijn zowel via de beeldverbinding als via audio te volgen. De diensten zullen geleid worden door onze eigen predikant, Ds. Belder, en door de ingeroosterde gastpredikanten. De zanggroep zal de liederen blijven verzorgen. Wilt u  graag een keer meedoen in de zanggroep? Neem even contact op met Reina Boer en Jenine van Tuijl via een mailtje naar zangers@hervormdbrakel.nl. De begeleiding zal verzorgd worden door onze vaste organisten, en onze, inmiddels zeer ervaren, technici tekenen voor de uitzendingen. Op kerstmorgen hopen ook enkele solisten op te treden. De data en de tijdstippen vindt u in de kerkbode.

Het op 1e kerstdag ’s middags ingeplande kinderkerstfeest zal helaas evenmin doorgang kunnen vinden. De uitzending van de kerstzangavond gaat wel door.

Gemeentewerk-activiteiten

Nog meer dan voorheen is het advies om de gemeentewerk-activiteiten zo veel mogelijk stil te leggen. In lijn daarmee wordt nu ook de jongerencatechese stopgezet.

Pastoraat

Ook in het pastoraat moeten we helaas vervelende maatregelen nemen, om te voorkomen dat we elkaar langs die weg besmetten. Het reguliere huisbezoek door de ouderlingen is al eerder stilgelegd. Bezoek door onze predikant of pastoraal medewerker zal alleen nog plaatsvinden na telefonische afspraak, en alleen met uw uitdrukkelijke goedvinden. Zo veel mogelijk zullen pastorale gesprekken telefonisch gevoerd worden. Maar heeft u dringend behoefte aan een gesprek en is de telefoon te afstandelijk of vanwege ziekte onmogelijk? Neem dan even contact op met de dominee of met uw wijkouderling.

Verdere berichtgeving

Pas in de eerste week van januari komt er weer een kerkbode uit. De verdere berichtgeving zal tot die tijd via de website en via de afkondigingen gaan.

Tenslotte

We hebben deze week onder grote tijdsdruk onze besluiten moeten nemen. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de communicatie naar u toe. In zijn toespraak van 14 december liet premier Rutte de kerken nog buiten beschouwing. Op dat moment wilden we nog niet direct besluiten om de  kerkdiensten online te gaan doen. Op die maandagavond moest echter ook de kopij voor de kerkbode gereed zijn. Daarom is in de kerkbode van afgelopen week nog gewoon een reserveringsschema vermeld. Maar gaande de week werd duidelijk, dat we ons als kerk niet zouden kunnen onttrekken aan de afgekondigde lockdown. De PKN en ook het CIO, het contactorgaan van kerken en overheid, adviseerden in de loop van de week om uitsluitend nog online kerkdiensten te verzorgen. Dit kon niet meer in de kerkbode meegenomen worden, en daarom wordt de overschakeling op online diensten u nu via dit bericht op onze website bekend gemaakt. Excuses voor de mogelijke onduidelijkheid die dit veroorzaakt heeft.

Over hoe lang we in deze situatie zullen blijven, valt helaas nog niets te zeggen. Het is een bittere pil, dat dit juist voor kerst plaatsvindt, één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Maar aan de andere kant: Tweeduizend jaar geleden was het ook voor het volk Israël een donkere tijd. Ze leefden onder het juk van de Romeinse bezetting, en van de beloften uit het Oude Testament over een eeuwig durend koningschap van Davids nakomelingen leek niets meer te terecht te komen. En precies op dat moment werd Jezus geboren, die het licht voor heel de wereld zou worden. Laten wij daarom vertrouwen op Zijn belofte van genade en van de komst van Gods Koninkrijk. Dan kan er met kerst vreugde in ons hart zijn, zelfs al moeten we het kerstfeest in eenzaamheid vieren. En dan kunnen we ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien, wetend dat God ons niet los zal laten.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op
Iemand anders! Een handvol koren 2021, | Boek royaljongbloed.comHet helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen
te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een
inkijkje in Gods wereldwijde kerk. De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog
eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie. Voor diegenen die het dagboekje al ieder jaar ontvangen geldt dat ze niets hoeven te doen, het boekje zal bij hun thuis bezorgd worden. Diegenen die het boekje nog niet ieder jaar ontvangen kunnen het bestellen via de zendingscommissie.
Tel. 0418-671882, e-mail: zendingscommissiebrakel@gmail.com
Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! Dus bestel het dagboekje nu.

 

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we het verzoek gedaan om de zondagse collectes, zowel voor diaconie als voor werk in eigen gemeente ( i.e. kerkrentmeesters ), per bank over te maken. Velen van u geven daar gehoor aan, waarvoor dank.

Enkele weken geleden hebt u ook de brief voor de Vrijwillige Bijdrage ontvangen, welke naast de wekelijkse collecten een zeer belangrijk deel uitmaakt van de totale inkomsten die nodig zijn om al het werk binnen de gemeente mogelijk te maken.

Alhoewel meerdere gemeenteleden ook hier gehoor aan hebben gegeven, moeten we helaas vaststellen dat de totale inkomsten in de eerste helft van het jaar zijn achtergebleven ten opzichte van wat er nodig is en wat er in de normale situatie binnen kwam.

Aangezien de meeste kosten gewoon doorlopen en we dit jaar ook de rommelmarkt missen, hebben we uw steun momenteel hard nodig. Daarom doen we hierbij nogmaals de oproep om zowel uw bijdrage aan de collectes als voor de Vrijwillige Bijdrage, minstens vergelijkbaar te laten zijn met wat u gewoon was te doen.

Nu we in juli weer twee kerkdiensten per zondag met elk max. 100 gemeenteleden mogen houden, hebben we er voor gekozen om nu aan de uitgang, weer (Corona-proof) te collecteren voor diaconie en werk in eigen gemeente. Vanaf vrijdag 10 Juli zal er elke twee weken ook weer gelegenheid zijn om in De Terp collectemunten te kopen.

Mogen we ondanks de Corona-perikelen toch weer op U rekenen?

Alvast hartelijk dank, uw kerkrentmeesters.

Community website

Community website

Onze website is uitgebreidt met een besloten gedeelte, waar leden informatie kunnen vinden, ideeën kunnen uitwisselen, kerkdiensten kunnen reserveren, foto’s delen, nieuwtjes delen, etc. Ook de jaargids en jaaragenda kunnen hier ingezien worden. Dat laatste is extra belangrijk in Corona tijden, het is lastig om nu een jaarplanning te maken voor komend seizoen. Via de website kunnen we u straks op de hoogte brengen van plannen en wijzigingen.

Om lid te worden kunt u een account aanvragen via: Community@hervormdbrakel.nl

verdere informatie kunt u in deze nieuwsbrief vinden:

Nieuwsbrief Community

Zendingsbussen

Zendingsbussen

Nu we als Gemeente niet meer naar de Kerk kunnen komt alles in een ander daglicht te staan. Zo ook het collecteren. De Diaconie en de Kerkrentmeesters hebben reeds een goede manier gevonden om te collecteren. Maar voor het werk van de zending geldt dit nog niet. Zo wordt de Zendingscommissie geconfronteerd met het feit dat de inkomsten via de Zendingsbussen zijn weggevallen. Via deze zendingsbussen wordt voor een heel groot deel het programma Deelgenoten van de G.Z.B. gefinancierd. Via Deelgenoten ondersteunt onze gemeente het werk van Gerard en Janneke de Wit in het Noord Duitse Schwerin. Daarom zouden we u willen vragen om alstublieft de Zendingsbussen niet te vergeten en ook hiervoor op gezette tijden een bedrag over te maken op de bankrekening van de Zendingscommissie. Het rekeningnummer van de Zendingscommissie is: 

NL78 RABO 0310 3556 80 t.n.v. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. Zendingsbussen.

Alvast hartelijk dank.

CONNECT

CONNECT

Afgelopen tijd liep alles anders door corona en jammer genoeg konden de CONNECT avonden niet doorgaan. Inmiddels zijn de regels versoepeld en dus willen we jou graag uitnodigen voor de CONNECT After Corona BBQ op zaterdag 11 juli a.s., vanaf 17.30 uur inloop Molenkampsweg 27.  Wij vragen een kleine bijdrage van  3,00 euro.  

Heb je zin om te komen stuur dan even een appje naar Jeannette: 06-51308059. Neem vooral iemand mee !

Wij hebben er zin in en zien jullie graag 11 juli !

Corné, Naomi, Lotte, Michael en Jeannette

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige Bijdrage

De actie Vrijwillige Bijdrage is weer van start gegaan; vorige week heeft u de brief ontvangen, maar dit jaar zonder antwoordstrook en antwoordenvelop. We kregen door dat er mogelijk enkele enveloppen zonder brief tussendoor zijn geschoten, dus voor de zekerheid kunt u de brief ook downloaden via de link hieronder. We hopen dat u de actie dit jaar weer van harte steunt, ook zonder dat er een antwoordenvelop bij u wordt opgehaald. Alvast hartelijk dank voor de medewerking! Uw kerkrentmeesters.

Brief vrijwillige bijdrage

Kerkauto

 

Als u niet meer in de gelegenheid bent om met eigen middelen naar de kerk te komen, kunt u altijd opgehaald en thuisgebracht worden met de kerkauto.

Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt contact opnemen met Diaken Kees Oomen 06-31064622