Categorie archief: Geen categorie

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op
Iemand anders! Een handvol koren 2021, | Boek royaljongbloed.comHet helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen
te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een
inkijkje in Gods wereldwijde kerk. De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog
eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie. Voor diegenen die het dagboekje al ieder jaar ontvangen geldt dat ze niets hoeven te doen, het boekje zal bij hun thuis bezorgd worden. Diegenen die het boekje nog niet ieder jaar ontvangen kunnen het bestellen via de zendingscommissie.
Tel. 0418-671882, e-mail: zendingscommissiebrakel@gmail.com
Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! Dus bestel het dagboekje nu.

 

Diaconiecollecte Israëlzondag

Leren door ontmoeting en dialoog

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.

In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten.Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Op 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

NOODHULP BEIROET

NOODHULP BEIROET BANKNUMMER:  NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel

Noodhulp Beiroet

Uw hulp gevraagd voor voedsel, steun bij medische kosten en spoedreparaties huizen en kerken.

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet.

Op dinsdag 4 augustus is in de haven van Beiroet een opslag met ammoniumnitraat ontploft waardoor er een grote krater is ontstaan. Door de gigantische kracht van de explosie zijn vele gebouwen verwoest en staat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind.

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben, en die familieleden verloren. Voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot.

De collecten van aanstaande zondag zijn zowel in de morgen- als avonddienst bestemd voor noodhulp Beiroet. U kunt u bijdrage in de collectezak deponeren of overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL49 RABO 0310 3017 85 tnv. Diaconie Hervormde gemeente te  Brakel. 

We dragen de opbrengst van de collecten af via de GZB die samen met project 10 27 zullen zorgen dat het geld op de juiste plaats terecht zal komen.

De Diaconie

[klik hier voor meer info]

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we het verzoek gedaan om de zondagse collectes, zowel voor diaconie als voor werk in eigen gemeente ( i.e. kerkrentmeesters ), per bank over te maken. Velen van u geven daar gehoor aan, waarvoor dank.

Enkele weken geleden hebt u ook de brief voor de Vrijwillige Bijdrage ontvangen, welke naast de wekelijkse collecten een zeer belangrijk deel uitmaakt van de totale inkomsten die nodig zijn om al het werk binnen de gemeente mogelijk te maken.

Alhoewel meerdere gemeenteleden ook hier gehoor aan hebben gegeven, moeten we helaas vaststellen dat de totale inkomsten in de eerste helft van het jaar zijn achtergebleven ten opzichte van wat er nodig is en wat er in de normale situatie binnen kwam.

Aangezien de meeste kosten gewoon doorlopen en we dit jaar ook de rommelmarkt missen, hebben we uw steun momenteel hard nodig. Daarom doen we hierbij nogmaals de oproep om zowel uw bijdrage aan de collectes als voor de Vrijwillige Bijdrage, minstens vergelijkbaar te laten zijn met wat u gewoon was te doen.

Nu we in juli weer twee kerkdiensten per zondag met elk max. 100 gemeenteleden mogen houden, hebben we er voor gekozen om nu aan de uitgang, weer (Corona-proof) te collecteren voor diaconie en werk in eigen gemeente. Vanaf vrijdag 10 Juli zal er elke twee weken ook weer gelegenheid zijn om in De Terp collectemunten te kopen.

Mogen we ondanks de Corona-perikelen toch weer op U rekenen?

Alvast hartelijk dank, uw kerkrentmeesters.

Community website

Community website

Onze website is uitgebreidt met een besloten gedeelte, waar leden informatie kunnen vinden, ideeën kunnen uitwisselen, kerkdiensten kunnen reserveren, foto’s delen, nieuwtjes delen, etc. Ook de jaargids en jaaragenda kunnen hier ingezien worden. Dat laatste is extra belangrijk in Corona tijden, het is lastig om nu een jaarplanning te maken voor komend seizoen. Via de website kunnen we u straks op de hoogte brengen van plannen en wijzigingen.

Om lid te worden kunt u een account aanvragen via: Community@hervormdbrakel.nl

verdere informatie kunt u in deze nieuwsbrief vinden:

Nieuwsbrief Community

Zendingsbussen

Zendingsbussen

Nu we als Gemeente niet meer naar de Kerk kunnen komt alles in een ander daglicht te staan. Zo ook het collecteren. De Diaconie en de Kerkrentmeesters hebben reeds een goede manier gevonden om te collecteren. Maar voor het werk van de zending geldt dit nog niet. Zo wordt de Zendingscommissie geconfronteerd met het feit dat de inkomsten via de Zendingsbussen zijn weggevallen. Via deze zendingsbussen wordt voor een heel groot deel het programma Deelgenoten van de G.Z.B. gefinancierd. Via Deelgenoten ondersteunt onze gemeente het werk van Gerard en Janneke de Wit in het Noord Duitse Schwerin. Daarom zouden we u willen vragen om alstublieft de Zendingsbussen niet te vergeten en ook hiervoor op gezette tijden een bedrag over te maken op de bankrekening van de Zendingscommissie. Het rekeningnummer van de Zendingscommissie is: 

NL78 RABO 0310 3556 80 t.n.v. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. Zendingsbussen.

Alvast hartelijk dank.

CONNECT

CONNECT

Afgelopen tijd liep alles anders door corona en jammer genoeg konden de CONNECT avonden niet doorgaan. Inmiddels zijn de regels versoepeld en dus willen we jou graag uitnodigen voor de CONNECT After Corona BBQ op zaterdag 11 juli a.s., vanaf 17.30 uur inloop Molenkampsweg 27.  Wij vragen een kleine bijdrage van  3,00 euro.  

Heb je zin om te komen stuur dan even een appje naar Jeannette: 06-51308059. Neem vooral iemand mee !

Wij hebben er zin in en zien jullie graag 11 juli !

Corné, Naomi, Lotte, Michael en Jeannette