Categorie archief: Nieuws

De berichten in deze categorie worden weergeven onder de HOME pagina

Elkaar ontmoeten

Hallo allemaal,

Mis jij het ook zo om elkaar te ontmoeten. Even dat praatje bij de kerk of dat gesprek op de Bijbelstudie of bij ’t Opstakel of waar dan ook. Corona heeft het in de achterliggende maanden op allerlei manieren veel moeilijker gemaakt om betrokken op elkaar te zijn. Jammer natuurlijk, want dat is nou net zo mooi aan gemeente-zijn. De vraag blijft dus: Hoe houden we tijdens deze crisis en zeker nu in deze Lock down oog voor elkaar. De komende weken hopen we een heel aantal ontmoetingen te creëren. Doe je mee!

Opgeven kan via de Opgave formulieren binnen onze Community site. Ga direct naar de juist pagina: https://hervormdbrakel.nl/Community/2021/01/12/elkaar-ontmoeten/

Heeft u nog geen login, dan kunt u die aanvragen via Community@hervormdbrakel.nl

Corona update 16 januari 2021

Broeders en zusters,

In de afgelopen week heeft de regering de lockdown verlengd, omdat het nog helemaal niet de goede kant opgaat met de corona-epidemie. Als kerkenraad hebben wij deze week ook gekeken, wat we als gemeente hiermee aan moeten.

Zingen tijdens de kerkdiensten

Enkele dagen na de aankondiging van de verlengde lockdown heeft de PKN een advies uitgebracht om het zingen in de kerk nog verder te beperken. In feite komt dat advies er op neer om helemaal niet meer te zingen, maar om alleen nog geluidsopnames af te spelen. We hebben ons gebogen over dit advies. Het kwam voor ons gevoel nogal onverwacht, en wij vinden het ook erg ingrijpend, zeker na alle beperkingen die al eerder doorgevoerd zijn in de kerkdiensten. We zijn daarom in overleg gegaan met de zanggroep en met onze technici. Die willen graag doorgaan met het zingen in de erediensten, en ook wij als kerkenraad willen dat graag. We hebben nu besloten om de zangers verder uit elkaar te plaatsen, en ook verder van de kansel af, zodat het risico om elkaar te besmetten kleiner wordt. Op de beelduitzending zal het er waarschijnlijk wel anders uitzien, maar hoe precies is op het moment van schrijven nog niet bekend. Maar we hopen dus door te kunnen gaan met de zanggroep. We willen hen en de opnametechnici hartelijk danken voor hun grote inzet. We hopen zo de lofzang voor onze God gaande te kunnen houden.

Bevestiging Erik Langeveld

D.V. op 31 januari zal Erik Langeveld bevestigd worden als ouderling in onze gemeente. Tegelijk zullen we dan afscheid nemen van Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa. Vanwege alle beperkingen zullen in deze dienst alleen enkele naaste familieleden van Erik als bezoekers aanwezig zijn. Wij wensen Erik Gods zegen toe in zijn periode als ouderling, en wij danken Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa voor het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente gedaan hebben.

Doopdiensten

Net als in het voorjaar van 2020 zien we ons genoodzaakt om doopdiensten uit te stellen. Ds. Belder of scriba Wim Langebeeke zullen dit met de doopouders doorspreken.

Pastoraat

Voor het pastoraat blijft gelden, dat er alleen bij dringende pastorale noodzaak een bezoek wordt afgelegd. Voor het overige zal het pastorale contact zo veel mogelijk telefonisch gedaan worden.

Jeugdwerk

Zoals u ook in de media kunt lezen en horen, is deze periode heel moeilijk voor onze jeugd. Er lopen daarom initiatieven om met de jeugd in contact te blijven en hen te ondersteunen. Ds. Belder bekijkt de mogelijkheden om de jongerencatechese m.b.v. Zoom (een app voor video-vergaderen) voort te zetten. Een eerdere proef daarmee bij de belijdeniscatechisatie was succesvol. Verder vragen we jullie, jongeren, om contact te zoeken met één van de jeugdouderlingen, je wijkouderling of met Ds. Belder als je behoefte hebt om eens wat van je af te praten.

Onderling contact

Het onderlinge contact heeft te lijden onder de corona-beperkingen. Daarom heeft onze pastoraal medewerker Maarten den Toom het initiatief genomen voor het project ‘Elkaar Ontmoeten’, waarbij op een veilige manier contact gelegd kan worden met anderen. Zie daarvoor de uitgebreide berichtgeving op onze website en in de Kerkbode.

Tenslotte

Er is op dit moment veel onrust in onze samenleving. Niet alleen vanwege corona, maar er is ook een heleboel wantrouwen tegen de overheid, tegen de medische wetenschap en tegen allerlei andere instituties. Soms is daar wel aanleiding toe, denk aan de kindertoeslag-affaire, waarbij de overheid verschillende gezinnen in grote problemen gebracht heeft. Toch mogen wij vooral blij zijn met een overheid en een gezondheidszorg die zich over het geheel inspannen om ons een goed leven te laten leiden. Maar dat wantrouwen is nu eenmaal gezaaid, en het zal niet gemakkelijk zijn om het weer weg te krijgen. Zeker niet, nu elke misstap of misstand breed wordt uitgemeten in de sociale media. En het gekke is dat, terwijl overheid en wetenschap gewantrouwd worden, velen de verhalen op Facebook, Twitter en Instagram voetstoots aannemen. Maar via die kanalen krijg je allerlei tegenstrijdige boodschappen binnen, die op geen enkele manier richting geven aan je leven. Integendeel, je ziet dat mensen daardoor gaan geloven dat de hele wereld om hen heen één groot complot is, en dat ze vervolgens compleet ontsporen.

Juist daarom is het goed, om in deze tijd de Bijbel te lezen. In de Bijbel lees je de levensverhalen van Abraham en Saraï, van Jacob en Jozef, van David en Elia en bovenal van Jezus. Je leest hoe zij geleefd hebben, wat zij goed en wat zij verkeerd hebben gedaan en hoe zij geworsteld hebben met hun levenslot. Als je dit alles op je in laat werken, dan zie je dat zij zich in geloof en vertrouwen hebben overgegeven aan God, en dat zij daarin rust gevonden hebben. Dat is, wat wij u in deze onrustige tijden toewensen.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

 

Corona update

Corona update 18 december 2020

Broeders en zusters,

In deze periode is er weer veel te doen om corona. De regering heeft een nieuwe lockdown afgekondigd. In ons eigen dorp zijn er veel besmettingen, en in de verpleeghuizen in de regio is de situatie nijpend. Wij hebben ons daarom als kerkenraad ook weer beraden over wat dit voor ons als gemeente moet betekenen. De veiligheid van u als gemeenteleden en solidariteit met de andere geledingen in de maatschappij, in het bijzonder met het medisch en verplegend personeel, zijn hierbij belangrijke overwegingen geweest. Hieronder een overzicht van de maatregelen waartoe we besloten hebben.

Kerkdiensten

Met pijn in ons hart hebben we opnieuw moeten besluiten om met ingang van 20 december de kerkdiensten tot nader order alleen nog online uit te zenden en geen bezoekers meer toe te laten. De diensten zullen vanuit de kerk uitgezonden worden en zijn zowel via de beeldverbinding als via audio te volgen. De diensten zullen geleid worden door onze eigen predikant, Ds. Belder, en door de ingeroosterde gastpredikanten. De zanggroep zal de liederen blijven verzorgen. Wilt u  graag een keer meedoen in de zanggroep? Neem even contact op met Reina Boer en Jenine van Tuijl via een mailtje naar zangers@hervormdbrakel.nl. De begeleiding zal verzorgd worden door onze vaste organisten, en onze, inmiddels zeer ervaren, technici tekenen voor de uitzendingen. Op kerstmorgen hopen ook enkele solisten op te treden. De data en de tijdstippen vindt u in de kerkbode.

Het op 1e kerstdag ’s middags ingeplande kinderkerstfeest zal helaas evenmin doorgang kunnen vinden. De uitzending van de kerstzangavond gaat wel door.

Gemeentewerk-activiteiten

Nog meer dan voorheen is het advies om de gemeentewerk-activiteiten zo veel mogelijk stil te leggen. In lijn daarmee wordt nu ook de jongerencatechese stopgezet.

Pastoraat

Ook in het pastoraat moeten we helaas vervelende maatregelen nemen, om te voorkomen dat we elkaar langs die weg besmetten. Het reguliere huisbezoek door de ouderlingen is al eerder stilgelegd. Bezoek door onze predikant of pastoraal medewerker zal alleen nog plaatsvinden na telefonische afspraak, en alleen met uw uitdrukkelijke goedvinden. Zo veel mogelijk zullen pastorale gesprekken telefonisch gevoerd worden. Maar heeft u dringend behoefte aan een gesprek en is de telefoon te afstandelijk of vanwege ziekte onmogelijk? Neem dan even contact op met de dominee of met uw wijkouderling.

Verdere berichtgeving

Pas in de eerste week van januari komt er weer een kerkbode uit. De verdere berichtgeving zal tot die tijd via de website en via de afkondigingen gaan.

Tenslotte

We hebben deze week onder grote tijdsdruk onze besluiten moeten nemen. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de communicatie naar u toe. In zijn toespraak van 14 december liet premier Rutte de kerken nog buiten beschouwing. Op dat moment wilden we nog niet direct besluiten om de  kerkdiensten online te gaan doen. Op die maandagavond moest echter ook de kopij voor de kerkbode gereed zijn. Daarom is in de kerkbode van afgelopen week nog gewoon een reserveringsschema vermeld. Maar gaande de week werd duidelijk, dat we ons als kerk niet zouden kunnen onttrekken aan de afgekondigde lockdown. De PKN en ook het CIO, het contactorgaan van kerken en overheid, adviseerden in de loop van de week om uitsluitend nog online kerkdiensten te verzorgen. Dit kon niet meer in de kerkbode meegenomen worden, en daarom wordt de overschakeling op online diensten u nu via dit bericht op onze website bekend gemaakt. Excuses voor de mogelijke onduidelijkheid die dit veroorzaakt heeft.

Over hoe lang we in deze situatie zullen blijven, valt helaas nog niets te zeggen. Het is een bittere pil, dat dit juist voor kerst plaatsvindt, één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Maar aan de andere kant: Tweeduizend jaar geleden was het ook voor het volk Israël een donkere tijd. Ze leefden onder het juk van de Romeinse bezetting, en van de beloften uit het Oude Testament over een eeuwig durend koningschap van Davids nakomelingen leek niets meer te terecht te komen. En precies op dat moment werd Jezus geboren, die het licht voor heel de wereld zou worden. Laten wij daarom vertrouwen op Zijn belofte van genade en van de komst van Gods Koninkrijk. Dan kan er met kerst vreugde in ons hart zijn, zelfs al moeten we het kerstfeest in eenzaamheid vieren. En dan kunnen we ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien, wetend dat God ons niet los zal laten.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.