Corona update 16 januari 2021

Broeders en zusters,

In de afgelopen week heeft de regering de lockdown verlengd, omdat het nog helemaal niet de goede kant opgaat met de corona-epidemie. Als kerkenraad hebben wij deze week ook gekeken, wat we als gemeente hiermee aan moeten.

Zingen tijdens de kerkdiensten

Enkele dagen na de aankondiging van de verlengde lockdown heeft de PKN een advies uitgebracht om het zingen in de kerk nog verder te beperken. In feite komt dat advies er op neer om helemaal niet meer te zingen, maar om alleen nog geluidsopnames af te spelen. We hebben ons gebogen over dit advies. Het kwam voor ons gevoel nogal onverwacht, en wij vinden het ook erg ingrijpend, zeker na alle beperkingen die al eerder doorgevoerd zijn in de kerkdiensten. We zijn daarom in overleg gegaan met de zanggroep en met onze technici. Die willen graag doorgaan met het zingen in de erediensten, en ook wij als kerkenraad willen dat graag. We hebben nu besloten om de zangers verder uit elkaar te plaatsen, en ook verder van de kansel af, zodat het risico om elkaar te besmetten kleiner wordt. Op de beelduitzending zal het er waarschijnlijk wel anders uitzien, maar hoe precies is op het moment van schrijven nog niet bekend. Maar we hopen dus door te kunnen gaan met de zanggroep. We willen hen en de opnametechnici hartelijk danken voor hun grote inzet. We hopen zo de lofzang voor onze God gaande te kunnen houden.

Bevestiging Erik Langeveld

D.V. op 31 januari zal Erik Langeveld bevestigd worden als ouderling in onze gemeente. Tegelijk zullen we dan afscheid nemen van Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa. Vanwege alle beperkingen zullen in deze dienst alleen enkele naaste familieleden van Erik als bezoekers aanwezig zijn. Wij wensen Erik Gods zegen toe in zijn periode als ouderling, en wij danken Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa voor het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente gedaan hebben.

Doopdiensten

Net als in het voorjaar van 2020 zien we ons genoodzaakt om doopdiensten uit te stellen. Ds. Belder of scriba Wim Langebeeke zullen dit met de doopouders doorspreken.

Pastoraat

Voor het pastoraat blijft gelden, dat er alleen bij dringende pastorale noodzaak een bezoek wordt afgelegd. Voor het overige zal het pastorale contact zo veel mogelijk telefonisch gedaan worden.

Jeugdwerk

Zoals u ook in de media kunt lezen en horen, is deze periode heel moeilijk voor onze jeugd. Er lopen daarom initiatieven om met de jeugd in contact te blijven en hen te ondersteunen. Ds. Belder bekijkt de mogelijkheden om de jongerencatechese m.b.v. Zoom (een app voor video-vergaderen) voort te zetten. Een eerdere proef daarmee bij de belijdeniscatechisatie was succesvol. Verder vragen we jullie, jongeren, om contact te zoeken met één van de jeugdouderlingen, je wijkouderling of met Ds. Belder als je behoefte hebt om eens wat van je af te praten.

Onderling contact

Het onderlinge contact heeft te lijden onder de corona-beperkingen. Daarom heeft onze pastoraal medewerker Maarten den Toom het initiatief genomen voor het project ‘Elkaar Ontmoeten’, waarbij op een veilige manier contact gelegd kan worden met anderen. Zie daarvoor de uitgebreide berichtgeving op onze website en in de Kerkbode.

Tenslotte

Er is op dit moment veel onrust in onze samenleving. Niet alleen vanwege corona, maar er is ook een heleboel wantrouwen tegen de overheid, tegen de medische wetenschap en tegen allerlei andere instituties. Soms is daar wel aanleiding toe, denk aan de kindertoeslag-affaire, waarbij de overheid verschillende gezinnen in grote problemen gebracht heeft. Toch mogen wij vooral blij zijn met een overheid en een gezondheidszorg die zich over het geheel inspannen om ons een goed leven te laten leiden. Maar dat wantrouwen is nu eenmaal gezaaid, en het zal niet gemakkelijk zijn om het weer weg te krijgen. Zeker niet, nu elke misstap of misstand breed wordt uitgemeten in de sociale media. En het gekke is dat, terwijl overheid en wetenschap gewantrouwd worden, velen de verhalen op Facebook, Twitter en Instagram voetstoots aannemen. Maar via die kanalen krijg je allerlei tegenstrijdige boodschappen binnen, die op geen enkele manier richting geven aan je leven. Integendeel, je ziet dat mensen daardoor gaan geloven dat de hele wereld om hen heen één groot complot is, en dat ze vervolgens compleet ontsporen.

Juist daarom is het goed, om in deze tijd de Bijbel te lezen. In de Bijbel lees je de levensverhalen van Abraham en Saraï, van Jacob en Jozef, van David en Elia en bovenal van Jezus. Je leest hoe zij geleefd hebben, wat zij goed en wat zij verkeerd hebben gedaan en hoe zij geworsteld hebben met hun levenslot. Als je dit alles op je in laat werken, dan zie je dat zij zich in geloof en vertrouwen hebben overgegeven aan God, en dat zij daarin rust gevonden hebben. Dat is, wat wij u in deze onrustige tijden toewensen.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.