Predikant:
Sinds februari 2009 is Ds. Belder predikant van onze gemeente.

Huisbezoek:
De kerkenraad probeert alle gemeenteleden regelmatig te bezoeken. Het reguliere huisbezoek wordt gedaan door de wijkouderlingen. Heeft u behoefte aan een gesprek of een bezoek neem gerust contact op met uw wijkouderling.

Bezoek in zorg- & verpleeginstellingen:
Predikant, pastoraal medewerker en ambstdragers gaan regelmatig op bezoek bij (oud-)
inwoners van Brakel, die in de diverse zorg- & verpleeginstellingen verblijven.

Seniorenpastoraat:
De kerkenraad streeft ernaar om de ouderen in de gemeente regelmatig te bezoeken. In onze gemeente is het daarnaast de gewoonte dat gemeenteleden van 80 jaar en ouder – als zij dat wensen – rondom de verjaardag een bezoekje krijgen van de pastoraal werker. In de praktijk blijkt dit soms, voornamelijk in de periode van het winterwerk, lastig haalbaar te zijn. De kerkenraad heeft daarom besloten om de jaarlijkse bezoeken aan de ouderen los te koppelen van de datum van de verjaardag. Concreet houdt dit in dat broeder den Toom nog steeds (minstens) eenmaal per jaar onze ouderen van 80 jaar en ouder bezoekt, maar dat dit niet meer per sé in de weken na de verjaardag gebeurd. Op deze manier willen we onze pastoraal werker wat meer ruimte geven en tegelijkertijd de pastorale aandacht waarborgen. Uiteraard bent u altijd vrij om zelf een beroep op hem te doen als u verlegen zit om een bezoek of een pastoraal gesprek! Ditzelfde geldt ook voor uw wijkouderling. Schroom niet en neem gerust contact op!

De Regenboog:
Woonvorm “De Regenboog” heeft een bijzonder plekje in onze gemeente. Vanuit deze woonvorm voor mensen met een beperking wordt meegeleefd met de Hervormde Gemeente. Vrijwilligers zorgen, samen met de groepsleiding, dat bewoners de erediensten en ook andere activiteiten van de gemeente kunnen bezoeken. Een ouderling bezoekt maandelijks de woonvorm en denkt samen met de bewoners na over een Bijbels
onderwerp.

Bezoek aan nieuwe inwoners:
Namens onze gemeente worden alle nieuwe inwoners die tot de Protestante Kerk in Nederland behoren welkom geheten. Er wordt een kleine attentie en een gemeentekrant aangeboden. Ook wordt men uitgenodigd in onze gemeente en bij de daaraan verbonden activiteiten.

Geloofsopvoeding
Jongeren en gezinnen
In het winterseizoen van 2021/2022 hopen we in het pastoraat extra aandacht te hebben voor onze jongeren en hun ouders. Of anders gezegd voor het gezin. Pastoraal is er over het algemeen veel aandacht voor senioren, zieken en eenzamen. Dit is heel belangrijk en goed en dat zetten we dus ook voort. Toch zijn we het er als kerkenraad over eens dat het ook nodig is om te ontdekken welke vragen en uitdagingen er leven in de gezinnen. Welke plaats heeft het geloof en de kerk in de gezinnen en welke plaats nemen de gezinnen in in de kerk? En hoe wordt dit alles ervaren? Het is niet eenvoudig om kinderen in het geloof op te voeden. Des te meer reden dus om te onderzoeken hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen en bemoedigen. In lijn met de persoonlijke ontmoetingen die met gezinnen en kerkelijk werker gevoerd worden, zal er een gemeenteavond worden georganiseerd. De wens is om deze te laten aansluiten bij dat wat er leeft.

vriendelijke groet,

Maarten