Predikant:
Sinds februari 2009 is Ds. Belder predikant van onze gemeente.

Huisbezoek:
De kerkenraad probeert alle gemeenteleden regelmatig te bezoeken. Het reguliere huisbezoek wordt gedaan door de wijkouderlingen. Heeft u behoefte aan een gesprek of een bezoek neem gerust contact op met uw wijkouderling.

Bezoek in zorg- & verpleeginstellingen:
Predikant, pastoraal medewerker en ambstdragers gaan regelmatig op bezoek bij (oud-)
inwoners van Brakel, die in de diverse zorg- & verpleeginstellingen verblijven.

Seniorenpastoraat:
De kerkenraad streeft ernaar om de ouderen in de gemeente regelmatig te bezoeken. In onze gemeente is het daarnaast de gewoonte dat gemeenteleden van 80 jaar en ouder – als zij dat wensen – rondom de verjaardag een bezoekje krijgen van de pastoraal werker. In de praktijk blijkt dit soms, voornamelijk in de periode van het winterwerk, lastig haalbaar te zijn. De kerkenraad heeft daarom besloten om de jaarlijkse bezoeken aan de ouderen los te koppelen van de datum van de verjaardag. Concreet houdt dit in dat broeder den Toom nog steeds (minstens) eenmaal per jaar onze ouderen van 80 jaar en ouder bezoekt, maar dat dit niet meer per sé in de weken na de verjaardag gebeurd. Op deze manier willen we onze pastoraal werker wat meer ruimte geven en tegelijkertijd de pastorale aandacht waarborgen. Uiteraard bent u altijd vrij om zelf een beroep op hem te doen als u verlegen zit om een bezoek of een pastoraal gesprek! Ditzelfde geldt ook voor uw wijkouderling. Schroom niet en neem gerust contact op!

De Regenboog:
Woonvorm “De Regenboog” heeft een bijzonder plekje in onze gemeente. Vanuit deze woonvorm voor mensen met een beperking wordt meegeleefd met de Hervormde Gemeente. Vrijwilligers zorgen, samen met de groepsleiding, dat bewoners de erediensten en ook andere activiteiten van de gemeente kunnen bezoeken. Een ouderling bezoekt maandelijks de woonvorm en denkt samen met de bewoners na over een Bijbels
onderwerp.

Bezoek aan nieuwe inwoners:
Namens onze gemeente worden alle nieuwe inwoners die tot de Protestante Kerk in Nederland behoren welkom geheten. Er wordt een kleine attentie en een gemeentekrant aangeboden. Ook wordt men uitgenodigd in onze gemeente en bij de daaraan verbonden activiteiten.

Geloofsopvoeding
Dit jaar willen wij ook aandacht schenken aan de geloofsopvoeding en ouders een handreiking door. Concreet is er nog niets gepland, maar dit zal worden opgepakt.

Pastoraal medewerker:
Inmiddels mag ik alweer enkele jaren werkzaam zijn als pastoraal werker in uw gemeente. Samen met ds. Belder en de wijkouderlingen proberen we het pastorale werk vorm te geven. Onderlinge betrokkenheid en nabijheid en het delen van vreugde en verdriet zijn in de gemeente (en daarbuiten) heel belangrijk. Op deze manier kunnen we elkaar vasthouden en delen van de hoop die in ons is. Daarom ook bij deze van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u behoefte hebt aan een gesprek of er een bepaald nood in uw leven is waardoor u betrokkenheid van de kerk op prijs stelt. Contactgegevens vindt u verderop in deze gemeentegids. Naast het pastorale werk mag ik ook op andere gebieden in de gemeente werkzaam zijn. In welk verband we elkaar ook ontmoeten, tot ziens en tot spreeks.

M. den Toom