Veilige kerk/aanstelling vertrouwenspersonen
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente voor allen een veilige gemeente is. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Ook in onze gemeente kan (seksueel) misbruik, grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging voorkomen.
Omdat de kerkenraad verantwoordelijk is voor deze veiligheid heeft zij, op aanbeveling van de landelijke PKN, dit vormgegeven door de aanstelling van twee interne vertrouwenspersonen.

Bij deze personen kunt u terecht met uw vragen, vermoedens en meldingen over zaken waarmee u niet naar een ambtsdrager kunt of wilt gaan.

Onderstaande interne vertrouwenspersonen zijn aangesteld:
Reina Boer: tel.nr. 06 13235834
Gijs Kant: tel.nr. 06 51837254

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk van de kerkenraad en hebben geheimhoudingsplicht.
Reina en Gijs hebben zich door het volgen van een cursus verder bekwaamd in hun rol van vertrouwenspersoon.

Taken van de interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen de kerk.

Daarnaast verzorgen de interne vertrouwenspersonen de eerste opvang bij meldingen die betrekking hebben op (seksueel) misbruik binnen kerkelijke relaties. Met eerste opvang wordt bedoeld het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de melder over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de melding en kan de melder adviseren over vervolgstappen. De vertrouwenspersoon kan desgewenst de melder in het vervolgtraject bijstaan. De interne vertrouwenspersoon is dat niet verplicht. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen. De interne vertrouwenspersoon kan wel (anoniem) advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon.
Wanneer u in de gemeente te maken hebt of hebt gehad met onaanvaardbaar gedrag en u wilt dit extern melden dan kunt u contact op nemen met Meldpunt SMPR. Het Meldpunt SMPR staat voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties en gezag relaties. Dit is een landelijk meldpunt met professionele vertrouwenspersonen. De PKN is verbonden aan Meldpunt SMPR. Het Meldpunt SMPR is bereikbaar via tel. (030) 3038590 of info@smpr.nl. Voor meer info zie: www.smpr.nl

Veilige gemeente
Voor het waarborgen van goede omgangsregels en veiligheid in de gemeente is meer nodig dan het aanstellen van vertrouwenspersonen. Te denken valt aan een bewustwording, het opstellen van gedragsregels, aannamebeleid vrijwilligers, etc.
Hiervoor zal een werkgroepje samengesteld worden dat e.e.a gaat uitwerken. Dit werkgroepje zal bestaan uit een kerkenraadslid, een lid uit de jeugdcommissie, een gemeentelid en de beide vertrouwenspersonen.